AQMS – Stanice za monitoring kvaliteta zraka

e3 global monitoring meteoroloskih parametara

Sistem za pripremu uzoraka i funkcionalnu provjeru

Kako bi monitoring u potpunosti odgovarao zahtjevima standarda, potrebno je vršititi proceduru osiguranja kvaliteta mjernog rezultata. U tu svrhu se koriste sistemi za pripremu uzorka, kao što je sistem za pripremu nultog gasa, odnosno jedinice za funkcionalnu provjeru opreme.

Monitoring meteoroloških parametara

Uz podatke o kvalitetu zraka se u cilju kvalitetne analize prikupljaju i podaci o brzini i smjeru vjetra, temperaturi, relativnoj vlažnosti, atmosferskom pritisku, insolaciji i ostali meteorološki podaci.

Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljeni podaci se smještaju lokalno na data loggeru na stanici, na računaru, odnosno u bazama podataka gdje su dostupni za korištenje u procesu validacije koja se vrši odgovarajućim softverima. Stanica je poveziva na sve monitoring mreže u kojima se podaci razmjenjuju i koriste za upravljanje kratkoročnim i dugoročnim mjerama koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta zraka.

Smještaj mjerne opreme

Mjerna oprema može biti smještena u kontejneru, na kamionu, u kombiju, u prikolici, u vagonu…Mjerni kontejner se izrađuje tako da bude u potpunosti funkcionalan i da se vizuelno uklapa sa okolinom, npr. ukoliko je mjerna stanica u centru grada, na stanici se mogu nalaziti reklamni displeji, odnosno ukoliko je mjerna stanica u parku prirode, stanica moze biti smještena u namjenski izrađenoj kućici od prirodnih materijala. Stanica može biti fiksno postavljena za kontinuirani monitoring, a može biti i na vozilu koje će vršiti kratkotrajni monitoring na željenoj lokaciji. U svakom slučaju, pouzdana mjerenja i siguran smještaj i prenos podataka je osiguran korištenjem najnovijih tehnologija.

Mjerna oprema

Za svaki polutant koji se želi mjeriti u odgovarajući ormar u kontejneru se postavlja analizator. U ormar se smješta i ostala oprema koja je potrebna za ispravno funkcionisanje mjernog sistema. Analizatori uzimaju uzorak ambijentalnog zraka pomoću uzorkivačke linije koja je izvedena na krovu mjernog kontejnera. Uzorak prašine se uzima nezavisno kroz odgovarajuću glavu zavisno od granulacije prašine. Mjerna oprema je usklađena sa odgovarajućim standardima koji se koriste u ovoj oblasti.

e3 global stanice za monitoring kvaliteta zraka smještajni ormar

Oprema za mjerenje kvaliteta zraka

O sistemu

 • Jedinica za uzorkovanje ASS-370 koristi se za transport uzorka iz ambijenta i njegovu distribuciju, bez bilo kakvih promjena mjernog uzorka, do analizatora za analizu i mjerenja.
 • Jedinica za uzorkovanje ASS-370 u potpunosti ispunjava zahtjeve EN standarda koji se odnose na uzorkovanje zraka za sisteme za praćenje kvalitete zraka.
 • Osim toga, ASS-370 je dizajniran prema ONORM-M5852 Tip A., tako da će mjerač protoka zraka dati informacije (alarm) ukoliko protok padne ispod dozvoljene vrijednosti.

Karakteristike

 • Ispunjava zahtjeve EN standarda koji se odnose na uzorkovanje zraka za sisteme za praćenje kvalitete zraka
 • Zrak koji se uzorkuje distribuira se kroz sondu od inetrnog materijala (borsilikatno staklo)
 • Sistem cijev kroz cijev štiti unutrašnju cijev i smjanjuje mogućnost pojave kondezata
 • Ukupna dužina 1,7 m uključujući i sprege
 • Takođe dostupno sa kraćim dužinama za korištenje u mobilnim stanicama.
 • Krovna prirubnica
 • Stakleni razdjelnik (Borsilicate) sa osam konektora i radijalnim ventilatorom
 • Senzor protoka sa DI alarma protoka
 • Elektro kutija sa stalnim izvorom napajanja 24 VDC i alramnim kontaktom
 • Veoma niska potrošnja i smanjen nivo buke radijalnog ventilatora

O sistemu

Jedinica za generaciju nultog gasa ZGG-370 generiše nulti zrak za funkcionalnu provjeru nule na analizatorima za kvalitet zraka.
Komprimirani zrak generisan pomoću bezuljnog kompresora je reduciran pomoću regulatora pritiska na radni pritisak od 1 bar. Zrak prolazi kroz ketridž silika gea prilikom čega se odvaja vlaga iz zraka, dalje zrak prolazi kroz ketridž aktivnog uglja kako bi se izvršila adsorpcija SO2, NO2, O3. Neposredno prije ulaska u kalibracionu jedinicu zrak prolazi kroz ketridž napunjen sodom i molekularnim sitom usljed čega se ukljenja NO. CO je uklonjen naknadno korištenjem CO filterskog punjenja koji je instaliran u kalibracionoj jedinici.

Karakteristike

 • Ispunjava zahtjeve EN standarda koji se odnose na nulu generacije zraka za tekuće kontrole kvaliteta
 • Visoka sigurnost protiv proboja onečišćujućih materija (stvarni status absorpcije može se provjeriti pregledom obojenosti punjenja u ketridžima)
 • Komprimirani zrak na raspolaganju je i sa poslove čišćenja i redovnog održavanja
 • Bezuljni kompresor sa 10 litarskom posudom
 • Providni ketridž za punjenje silika gela kapaciteta 3 litra
 • Providni ketridž za punjenje aktivnim ugljenom (1 l) za absorpciju O3, NO2; H2S, NH3 i Soda/Molekularno sito (0,5 +0,5 l) za absorpciju NO sa dodatnim sušenjem.

O analizatoru

HORIBA APSA-370 je analizator sumpor-dioksida koji je namjenjen za kontinuirano mjerenje u ambijentalnom zraku. Osim u stanicama za monitoring kvaliteta zraka, može se koristiti i u industrijskim procesnim mjerenjima, tamo gdje je koncentracija sumpor-dioksida niskog nivoa. Ovaj instrument ima tipsko odobrenje i koristi se u velikom broju mreža za monitoring kvaliteta zraka širom Europe i svijeta.

Karakteristike

 • Odobrenje u skladu sa EN 14212: TÜV 936/21204643 / D
 • Kontinuirano mjerenje SO2 u ambijentalnom zraku
 • Xenon flash lampa bez pokretnih dijelova
 • Jedinica sa ogledalima umjesto optičkih filtera za bolji prenos svjetlosti
 • HC-cutter za smanjenje interferencija ugljikovodika
 • Critical orifice za osiguranje konstantnog i stabilnog protoka uzorka
 • Kompenzacija pritiska i temperature
 • Optimizirane komponente za smanjenje troškova održavanja i potrošnje lektrične energije
 • Integrisana pumpa za uzorkovanje
 • Opcionalni modul za funkcionalnu kontrolu
 • Veliki LCD ekran osjetljiv na dodir (117 x 88 mm)
 • Zaštita šifrom od neovlaštenog pristupa
 • Daljinski softver za rad sa udaljene lokacije
 • Povezivost preko RS232, Ethernet ili analogni izlaz (opcionalno)
 • Interna memorija za različite prosječne vrijednosti i historijske vrijednosti o kalibracijama i alarmima
 • CF slot omogućava proširenje memorije

O mjerenju

HORIBA APSA-370 je monitor UV fluorescencije. Zrak koji se analizira se usisava u analizator i dovodi u mjernu komoru u kojoj djeluje svjetlost koju emituje UV lamp (Xe), čime se SO2 molekule pobuđuju i poćinju vibrirati. UV svjetlost koje ove molekule emituju je proporcionalna koncentraciji SO2 u analiziranom uzorku. Kako bi mjerenja bila stabilna i pouzdana, radi se procesiranje električnih signala kako bi se korigovale varijacije u intenzitetu svjetlosti. Sve poznate interferencije su uklonjene. Pumpa za uzorkovanje je smještena u kućištu analizatora.

Specifikacija

Mjerna metoda UV fluorescencija
Mjerni parametar SO2 u ambijentalnom zraku
Mjerni opseg 0 … 500 ppb (proširiv do 10 ppm)
LDL (prag detekcije) 0,5 ppb
Ponovljivost ±1.0% F.S.
Linearnost ±0,3% F.S. prema tipskom odobrenju
Drift na nudi < LDL/Dan, < LDL/Mjesec prema tipskom odobrenju
Drift na span vrijednosti < LDL/Dan, < LDL/Mjesec prema tipskom odobrenju
Protok kroz analizator 0,7 l/min
Vrijeme odziva (T90) < 86 s prema tipskom odobrenju
Prikaz podataka Veliki LCD ekran osjetljiv na dodir (117 x 88 mm) za istovrmeni prikaz svih trenutnih vrijednosti kao i statusnih i alarmnih signala analizatora
Vrijeme odziva (T90) < 86 s prema tipskom odobrenju
Očitanja Koncentracija u ppm (ppb) ili mg (μg)/m3
Kompenzacija Pritisak i temperatura
Jezik Engleski, Njemački, Francuski, Japanski, …
Interfejsi RS232C (Bayern-Hessen protokol, Horiba protokol)
Ethernet (Horiba protokol)
Opcije Analogni izlazi 0-1/10 V or 0(4) – 20 mA
Dugoročna pohrana podataka Kalibracione jediniceDruge opcije
Radna temperatura 0-40°C
Napajanje / snaga 230 VAC +/-10%, 50 Hz; 130 VA prema tipskom odobrenju
Dimenzije 430(Š) x 550(D) x 221(V) mm (5HE)
Ugradnja 19” uklj. teleskopske šine
Masa oko 19 kg

O analizatoru

HORIBA APNA-370 je analizator azotnih oksida koji je namjenjen za kontinuirano mjerenje u ambijentalnom zraku. Osim u stanicama za monitoring kvaliteta zraka, može se koristiti i u industrijskim procesnim mjerenjima, tamo gdje je koncentracija azotnih oksida niskog nivoa. Ovaj instrument ima tipsko odobrenje i koristi se u velikom broju mreža za monitoring kvaliteta zraka širom Europe i svijeta.

O mjerenju

HORIBA APNA-370 je monitor kemoluminiscencije koji koristi princip modulacije naizmjeničnog protoka. Uzorak i referentni zrak se u mjernu komoru ubacuju naizmjenično. Kao referentni zrak se koristi uzorkovani zrak sa uklonjenim azotnim oksidima. Na ovaj način omogućen je stabilan i pouzdan rad ovog analizatora. Interferencije su eliminisane čime se postiže pouzdan mjerni rezultat. Pumpa za uzorkovanje je smještena u kućištu analizatora.

Karakteristike

 • Odobrenje u skladu sa EN 14211: TÜV 936/21204643/C
 • Kontinuirano mjerenje NO, NO2, NOx u ambijentalnom zraku
 • Silicon – photodiode detektor sa dugim životnim vijekom
 • Modulacija naizmjeničnog protoka za stabilan i pouzdan rad
 • Regenerativna sušnica za generator ozona
 • Kompenzacija pritiska i temperature
 • Optimizirane komponente za smanjenje troškova održavanja i potrošnje električne energije
 • Integrisana pumpa za uzorkovanje
 • Opcionalni modul za funkcionalnu kontrolu
 • Veliki LCD ekran osjetljiv na dodir (117 x 88 mm)
 • Zaštita šifrom od neovlaštenog pristupa
 • Daljinski softver za rad sa udaljene lokacije
 • Povezivost preko RS232, Ethernet ili analogni izlaz (opcionalno)
 • Interna memorija za različite prosječne vrijednosti i historijske vrijednosti o kalibracijama i alarmima
 • CF slot omogućava proširenje memorije

Specifikacija

 Mjerna metoda Kemoluminescencija (CLD)
 Mjerni parametar NO, NO2, NOx u ambijentalnom zraku
 Mjerni opseg 0 … 1000 ppb (proširiv do 10 ppm)
 LDL (prag detekcije) 0,5 ppb
 Ponovljivost ±1.0% F.S.
 Linearnost ±0,62% F.S. za NO2 prema tipskom odobrenju
 Drift na nudi < LDL/Dan, < LDL/Mjesec prema tipskom odobrenju
 Drift na span vrijednosti < LDL/Dan, < 0,58 ppb/Mjesec prema tipskom odobrenju
 Protok kroz analizator 0,8 l/min
 Vrijeme odziva (T90) < 90 s
 Prikaz podataka Veliki LCD ekran osjetljiv na dodir (117 x 88 mm)
za istovrmeni prikaz svih trenutnih vrijednosti
kao i statusnih i alarmnih signala analizatora
Vrijeme odziva (T90) < 86 s prema tipskom odobrenju
Očitanja Koncentracija u ppm (ppb) ili mg (μg)/m3
Kompenzacija Pritisak i temperatura
Jezik Engleski, Njemački, Francuski, Japanski, …
Interfejsi RS232C (Bayern-Hessen protokol, Horiba protokol)

Ethernet (Horiba protokol)

Opcije Analogni izlazi 0-1/10 V or 0(4) – 20 mA
Dugoročna pohrana podataka
Kalibracione jedinice
Druge opcije
Radna temperatura 0-40°C
Napajanje / snaga 230 VAC +/-10%, 50 Hz; 170 VA
Dimenzije 430(Š) x 550(D) x 221(V) mm (5HE)
Ugradnja 19” uklj. teleskopske šine
Masa oko 19 kg

O analizatoru

HORIBA APDA-371 je analizator prašine (LČ) koji je namjenjen za kontinuirano mjerenje u ambijentalnom zraku. Analizator APDA-371 mjeri koncentraciju čvrstih čestica u ambijentalnom zraku korištenjem tehnologije beta apsorbcije. Sa početkom ciklusa mjerenja beta izvor emituje beta zrake kroz određenu tačku na čistoj traci za uzorkovanje. Ovi beta zraci se detektuju i broje uz pomoć osjetljivog detektora prilokom čega je detektovana nula (ZERO). APDA-371 pomoću automatskom sistema za transport uzorka pomjera analiziranu tačku na traci za uzorkovanje do sonde za uzorkovanje gdje se uz pomoć vakum pumpe preko sistema za uzorkovanje vrši kontrolisano sakupljanje čvrstih čestica na uzorkivačkoj traci. Nakon tačno definisanog vremena (podesivo na mjernoj uređaju) vrši se ponovno pomjeranje uzorkivačke filter trake uz pomoć transportnog sistema između beta izvora i detektora, pri čemu detektor registruje beta zrake koji su prošli kroz filtersku traku. Slabljenje (atenuacija) beta zračenja proporcionalno je masi čvrstih čestica sakupljnih na filter traci. Analizator prikuplja podatke o volumenu uzorkovanog zraka na osnovu kojeg se određuje ukupna koncentracija čvrstih čestica u ambijentalnom zraku.

Karakteristike

 • Tipsko odobrenje prema EN 12341 (PM 10)
 • Tipsko odobrenje prema EN 14907 (PM 2.5)
 • Dva mjeseca automatskog rada bez održavanja
 • Niski troškovi održavanja
 • Satna provjera nule i SPAN vrijednosti
 • Nije potrebno vrsiti eksternu kalibraciju
 • Visoka tačnost i pouzdanost
 • Satna izmjena tačke uzorkovanja
 • Nije potrebna geografska ili periodična izmjena
 • Softificirana tehnologija grijanja za kontrolu vlažnosti uzorka
 • Interna memorija sa mogućnošću pohrane podataka od 182 dana
 • RS 232 za povezivanje na PC, modem, printer ili sistem za obradu podataka

Specifikacija

 Mjerna metoda Metoda absorpcije beta zračenja
 Mjerna rezolucija 0-0,1 μg/m3 (0-1 mg/m3 )
 Rezolucija prikazane vr. 1 μg/m3
 LDL (prag det.) 1h/24h < 4,8 μg/m3 / < 1,0 μg/m3
 Ciklus mjerenja 1 sat (podesivo)
 Protok kroz analizator 16,7 LPM (0-20 LPM podesivo)
 Uzorkivačka traka Glass fiber filterska traka, 30mm x 21 mm
 Funkcionalna kontrola Automatska (integrisana folija za span provjeru)
 Izvor radijacije C-14(CARBON-14) 60 μCi +/- 15 μCi
 Detektor Photomultiplierska cijev sa scintillatorom
 Radna temperatura 0-50°C
 Interfejsi RS232C, Analogue, 0-10V, 4-20mA
Napajanje 100-250 VAC
Dimenzije 310(Š) x 430(D) x 400(V) mm
Ugradnja 19” uklj. teleskopske šine
Masa oko 24.5 kg

Vanjske dimenzije kontejnera: 3.0 x 2.4 x 2.2 m (dužina x širina x visina) Podkonstrukcija: Pocinčani čelik (DIN 17100) sa predviđenim nosačima za montažu meteorološkog stuba

Zidovi: Zidovi kontejnera izvedeni su od sendvič panela ( čelik/izolacija/čelik) debljine 80 mm sve strane čelika su pocinčane i obložene epoksi bojom u skladu sa DIN 41402. Zidovi posjeduju dodatna ojačanja na mjestima pričvršćivanja mjerne opreme.

Pod: Termička izolacija,nosivost cca. 200kg / m2 pod je opremljen ispusnim cijevima za dovod elektro napajanja i odvod gasova iz kontejnera.

Krov: Otporan na vremenske nepogode, vodootporan i otporan na utjecaje vjetra. Pristup licima na krov obezbjeđen je sa rasklapajućim ljestvama. Krov kontejnera zaštićen je po obodu čeličnom ogradom u visini struka. Osiguran pad radi odvodnje vode sa krova kontejnera.

Vrata: Dimenzije: širina 900 mm visina 2000mm sa bravom i kvakom kao na slici
Svi vanjski otvori na kontejneru izvedeni su preko semeringa/brtvenog materijala radi sprječavanja prodora vlage unutar kontejnera.

e3 global kontejner za smjestaj mjerne opreme
 • Uzorkivačka glava : (pre separator), izvedba od nehrđajućeg čelika
 • Uzorkivačka sonda ASS 370 sa pratećom opremom
 • Sistemom za grijanje i hlađenje 12000BTU sa daljinskim upravjačem, sa integrisanim termo senzorima za kontrolu temperature unutar kontejnera u željenom području, unutrašnja jedinica je opremljena perivim filterom
 • Držači za montažu meteoroloških senzora na meteorološki stub
 • Kompletan elektro razvod koji obezbjeđuje neometan rad mjerne opreme
 • Elektro ormar sa zaključanim vratima i integrisanim mjeračima struje napona i izvedenom prenaponskom zaštitom
 • Kontejner je opremljen opremom za uzemljenje
 • Inteligentni on-line UPS (ulaz 220V 50Hz sinusni) obezbjeđuje kontinuirani rad do 30 min, moguće proširenje sa dodatnim modulima
 • Alarmni sistem u kompletu sa alarmnom centralnom jedinicom senzorima pokreta i magnetnim senzorom za vrata, 2 sirene vanjska/unutrašnja
 • Senzor za mjerenje temperature sa mogućnošću dojave alarmnog signala usljed prekoračenja temperature u kontejneru
 • 19“ Rack za smještaj mjernih analizatora sa dovoljnim brojem polica
 • Radni sto i stolica
 • Ormar sa policama i kabinom za fajlove i ladice
 • Aparat za gašenje požara CO2- 2 kg
 • Ormarić za prvu pomoć
 • Nosači za boce kalibracionog gasa
 • Podesive ljestve ukupne dužine 4 m
 • Set potrošnog materijala i rezervnih dijelova neophodan za održavanje stanice za period od 12 mjeseci
 • Dva seta priručnika, tehničke dokumentacije sa nacrtima (ENG)
 • GPRS/GSM modem za povezivanje i slanje podataka
 • Laptop sa 17“ LCD monitorom za akviziciju mjernih podataka i rukovanje: memorija 4Gb RAM DDR 3 HDD: 250Gb Operativni sistem Windows 7, Syst. procesor CPU Brzina 2,4 GHz, keš memorija 3Mb, dvije fizičke jezge, 4 operativne jedinice, DVD RW, Bluetooth, LAN, WI-FI; HDMI; USB 3.0 3 kom

O uređaju

Kalibraciona jedinica tip 360RC konstruisana je za svakodnevni nadzor i provjeru funkcionalnosti i performansi Horiba analizatora za mjerenje kvaliteta zraka serije APxA u stanicama za monitoring kvaliteta zraka. Kalibraciona jedinica radi na principu eksterne automatske kontrole u kombinaciji sa analizatorima APxA za jednu mjernu stanicu. Periodične provjere nule i i jedne definisane span vrijednosti moguće je provesti za svaku komponentu . Za pripremanje fiksne span vrijednosti koncentracije određenog gasa jedinica koristi tehnologije kao što su dilucija, permeacija, UV radijacija, GPT. Napajanje jedinice i temperaturna kontrola obezbjeđeno je preko analizatora APxA.

e3 global afcu 360 rc jedinica za funkcionalne kalibracije

Specifikacije

 Princip rada Dilucija, permeacija UV radijacija, GPT, razrjeđivanje plinske mješavine
 Primjena Priprema nultog i span gasa za provođenje periodičnih provjera (preporuka jednom dnevno))
 Proširivost Do 4 nezavisna kanala
 Regulacija protoka Regulator pritiska/kapilara
 Ponovljivost +/- 3% od zadate tačke
Permeacijski sistem (NO2, SO2, NH3, H2S, H2S, BTX) Kontrola temperature pomoću analizatora APxA Temperatura 50C Pregled trenutne temperature preko displeja analizatora
Generator Ozona pomoću UV iradijacije Kontrola temperature pomoću analizatora APXA Temperatura 50C Pregled trenutne temperature preko displeja analizatora
Napajanje nultim gasom Eksterno
Upravljanje Eksterno preko analizatora serije APXA
Napajanje Eksterno preko analizatora serije APXA
Dimenzije 19”
Masa Zavisno od broja kanala

Karakteristike

 • Ispunjava zahtjeve EN standarda koji se odnose na nula/span provjere
 • Različit izbor načina generisanja span gasa
 • Dostupni moduli:
  – O3 pomoću UV radijacije
  – SO2/H2S/NH3 pomuću permeacije ili dilucije
  – NO dilucije, opcionalno sa uključenim GPT
  – CO dilucija
  – mješavina kalibracionih gasova
 • LED indikacija aktuelnog režima rada
 • Upravljanje eksterno pomoću analizatora serije APxA
 • Modularni raspored omogućuje naknadnu nadogradnju span kanala

O uređaju

Pouzdana jedinica za smještaj podataka zasnovana na Linux 3.0 čime je omogućena dodatna stabilnost u radu. Integrisani web server sa softverima za konfiguraciju i pregled podataka. Povezivost na nadređene sisteme, i potpuna kompatibilnost sa sistemima koji se nalaze na u mreži stanica za monitoring kvaliteta zraka. Prenos podataka preko LAN mreže i interneta. Dovoljan broj interfejsa za povezivanje sve opreme. Smještaj mjernih podataka i podataka o  alarmima i kalibracijama u periodu dužem od 1 godine.

Karakteristike

 • 10 x RS232 serijski portovi
 • 8 x izolirani analogni ulazi
 • 11 x digitalni ulazi (TTL)
 • 8 x digitalni izlazi (TTL)
 • 1 x 100/10 BASE-T Ethernet
 • 1 x USB
 • robusno aluminijumsko kućište
 • ŠxDxV = 165 x 125 x 65mm

O uređaju

Instrument HORIBA APOA-370 je nedisperzivni UV apsorpcioni monitor (NDUV) koji koristi princip “unakrsnog protoka” modulacije. Uzorak i referentni gas naizmjenično dovode do mjerne ćelije. Uzorak gasa sa eliminisanom koncentracijom O3 koristi se kao referentni gas.  To rezultira operacijom koja garantuje malo održavanje i izuzetno stabilne merenja. Analizator praktično nema smetnji i ima unutrašnju pumpu za uzorke plina. Tip je odobren prema EN 14625 (Kontinuirana mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha u stacionarnoj upotrebi).

Karakteristike

 • Odobrenje prema EN 14625: TUV 936/21204643 / A
 • Kontinuirano mjerenje O3 u ambijentalnom vazduhu
 • Princip modulacije „unakrsnog toka“ za stabilna mjerenja
 • Neprekidna kompenzacija intenziteta svjetlosti
 • Kritični otvor za stalni protok
 • Kompenzovani pritisak i temperatura
 • Optimizirane komponente za smanjenje troškova održavanja i potrošnje energije
 • Dizajn smanjene težine omogućava lakše rukovanje
 • Pumpa za gas sa unutrašnjim uzorkom
 • Opcioni modul za unutrašnju kontrolu funkcija
 • Veliki LCD ekran osjetljiv na dodir (117 k 88 mm)
 • Zaštita lozinkom od neovlašctenog pristupa
 • Daljinski softver za spoljnu operaciju
 • Visoka povezanost putem RS232, Ethernet-a ili analognog (opcionalno)
 • Interna memorija za različite prosječne vrijednosti, historiju kalibracije i historiju alarma
 • CF utor omogućava proširenje memorije
E3 GLOBAL - APOA 370

O uređaju

Instrument HORIBA APMA-370 je nedisperzivni IR apsorpcioni monitor (NDIR) koji koristi princip modulacije „unakrsnog protoka“. Uzorak i referentni gas naizmjenično dovode do mjerne ćelije. Uzorak gasa sa eliminisanom koncentracijom CO koristiće se kao referentni gas. To rezultira operacijom bez potrebe za održavanjem i garantuje stabilna mjerenja. Analizator je praktično bez smetnji i ima unutrašnju pumpu za uzorke plina. Tip: odobren prema EN 14626 (Kontinuirana mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha u stacionarnoj upotrebi).

Karakteristike

 • Odobrenje prema EN 14626: TUV 936/21204643 / B
 • Kontinuirano mjerenje CO u ambijentalnom vazduhu
 • Princip modulacije „unakrsnog toka“ za stabilna mjerenja
 • Detektor za kompenzaciju smetnji za suzbijanje uticaja vlage
 • Kritični otvor za stalni protok
 • Kompenzovani pritisak i temperatura
 • Optimizirane komponente za smanjenje troškova održavanja i potrošnje energije
 • Dizajn smanjene težine omogućava lakše rukovanje
 • Pumpa za gas sa unutrašnjim uzorkom
 • Opcioni modul za unutrašnju kontrolu funkcija
 • Veliki TFT ekran osetljiv na dodir
 • Zaštita lozinkom od neovlaštenog pristupa
 • Daljinski softver za spoljnu operaciju
 • Visoka povezanost putem RS232, Ethernet-a ili analognog (opcionalno)
 • Interna memorija za različite prosječne vrijednosti, historiju kalibracije i historiju alarma
 • CF utor omogućava proširenje memorije
ER GLOBAL-APMA 370

O uređaju

Instrument HORIBA APHA-370 je FID (detektor plamene jonizacije) monitor koji koristi princip modulacije „unakrsnog toka“. Uzorak i referentni gas se naizmjenično dovode do mjerne ćelije. Uzorak gasa sa eliminisanim THC koncentracija se koristi kao referentni gas. To rezultira zagarantovanom operacijom koja podrazumijeva malo održavanjem i izuzetno stabilna mjerenja. Analizator je praktično bez smetnji i ima unutrašnju pumpu za uzorke plina, a zrak gorionika generisan je iz vazduha, iz okoline i tako doveden u detektor.

Karakteristike

 • Kontinuirano mjerenje THC, CH4, NMHC u ambijentu vazduha
 • Princip modulacije „unakrsnog toka“ za stabilna mjerenja
 • Regenerativna sušara za vazduh gorionika i referentni gas
 • Kompenzovani pritisak i temperatura
 • Optimizirane komponente za smanjenje troškova održavanja i potrošnje energije
 • Dizajn smanjene težine omogućava lakše rukovanje
 • Pumpa za gas sa unutrašnjim uzorkom
 • Opcioni modul za unutrašnju kontrolu funkcija
 • Veliki TFT ekran osetljiv na dodir
 • Zaštita lozinkom od neovlaštenog pristupa
 • Daljinski softver za spoljnu operaciju
 • Visoka povezanost putem RS232, Ethernet-a ili analognog (opcionalno)
 • Interna memorija za različite prosječne vrijednosti, historiju kalibracije i historiju alarma
 • CF utor omogućava proširenje memorije
E3 GLOBAL-APHA 370
E3 GLOBAL - GC 866

Tehničke specifikacije

 • Analiza do 8 komponenti: bezen, toulen, etilbenze, ksilen:oroto, meta, para, butadien, cikloheksan, stiren
 • Donja granica detekcije (LDL) u automatskom modu: ? o.o.1 ppb=o.325 µg/m
 • Rang derekcije i lineamosti: Benzen
  3.25 do 3250 µg/m3=0-1000 ppb
  3.25 do 325 µg/m3=0-100 ppb
  3.25 do 32.5 µg/m3=0-100 ppb
 • Relativna stamdardana varijacija: Preciznost
  bolja od o.3% preko 48 (vrijeme zadržavanja)
  bolja od 2% preko 48% na 1ppb (koncentracija)
 • Rezultati na LCD-u:
  pohranjeni podaci
  4 ili 8 x 4-20 ili 0/10 V izlaz
  MODBUS RTU / JBUS ili Bayern Hessen protokol
 • Trajanje ciklusa:
  15, 20 ili 30 minuta
 • Napajanje gasom:
  Azot 4 ml/min
  Zrak ili azot za kalibraciju: 50 ml/min kontinualno i 180 ml/min pri kalibraciji
  Čišćenje detektora: 3 ml/min
  15 ml/min, ulaz uzorka (vacum pumpa)

Tehničke specifikacije

 • Zapremina uzorka:
  20 do 400 ml ili više (podesivo)
 • Radna temperatura:
  Soba sa klima uređajem: 10 do 30C
 • Karakteristike kompjutera:
  4 USB ulaza
  Dva RS232 ulaza
  Ekran: 10” TFT Color LCD
  Softwer: Windows XP
 • Napajanje:
  Glavno: 230 V/50Hz ili 115 V/60Hz
  Baterija: 24V (opciono)
 • Potrošnja energije:
  Prosjke: 150 VA, Najviše: 360 VA
 • Dimenzije i masa:
  Rack: 19” – (5u)
  Visina : 222mm
  Širina: 482 mm
  Duina: 600 mm
  Neto masa: 22 kg

Opis:

 • MEDOR® Ekp je industrijski gasni hromatograf za analizu i praćenje sumpornih jedinjenja u prirodnom gasu i gasovitim gorivima: H2S, merkaptani, sulfidi.
 • Postoje dijeve verzije: opseg ppm ili opseg ppb.

Princip:

 • Automatsko uzorkovanje pomoću petlje
 • Ubrizgavanje petlje automatskim ventilom na koloni
 • Izotermni gasni hromatograf
 • Detekcija svih jedinjenja koja se eluiraju iz kolone izvršava Chromatotec-ov detektor sumpora specifičan za vlažne ćelije
 • Signal koji daje elektrohemijska reakcija između vlažne ćelije elektrolita i jedinjenja sumpora

Opcije:

 • Spoljni birač višestrukih tokova (do 16 tokova pod kontrolomanalizator)
 • Kalkulatorni moduli (Prosjek / Statistika / Indeks mirisa …)
 • Električni ventil za izbor za smanjenje potrošnje vazduha
 • 24 V jednosmjerno napajanje, može raditi na bateriji ili solarnom panelu
 • Vortek hladnjak (potrošnja vazduha u zavisnosti od spoljne t °)
 • Ks – Čišćenje za zonu 1
 • Inertno pročišćavanje sa N2 za malu potrošnju gasa za pročišćavanje sa Ks-pročišćavanjem (može raditi na N2 cilindrima)
 • Unutrašnji električni grejač i / ili hladnjak za regulaciju temperature ormana Ekp sa toplotnom izolacijom

.

e3 global-APDA 372

Tehnički parametri:

• Princip mjerenja: optičko rasipanje svetlosti
• Prijavljeni podaci (istovremeno): PM1, PM2.5, PM4, PM10, PMtot, broj
• Veličina kanala (opcionalno): 64
• Opseg mjerenja (veličina čestica): 0,18 – 18 mm
• Opseg mjerenja (broj): 1 – 20 000 čestica / cm3
• Opseg mjerenja (masa): 0 – 1.500 mg / m3
• Vremenska rezolucija: 1s – 24 h
• Protok aerosola: 5 l / min (0,3 m3/ h)
• Radna temperatura: 0 do + 35 ° C
• Napajanje: 115/230 V; 50/60 Hz
• Potrošnja energije (uključujući IADS): 140 V
• Dimenzije: 19 “ili 18,5 k 45 k 32 cm
• Težina: 9,3 kg
• Interfejs: dodirni ekran 800 k 480 piksela
• Registrator podataka (uključujući): 4 GB kompaktnog blica
• Mreža: LAN, VLAN, RS232 / 485, USB
opcionalni GPRS / UMTS modem

Posebne prednosti:

• Kontinuirano mjerenje PM vrednosti u realnom vremenu (istovremeno)
• Dodatne informacije kroz koncentraciju broja čestica
• Vremenska rezolucija podesiva od 1 min do 24 h
• Izvor svjetlosti: LED sa visokom stabilnošću i dugim vijekom trajanja
• Duga trajnost
• Provjera kalibracije moguća na licu mesta
• Intuitivno i lahko rukovanje
• Pouzdana funkcija
• Nema radioaktivnog materijala
• Nema potrošnog materijala
• Smanjuje vaše operativne troškove!

Meteorološka stanica za profesionalnu upotrebu

Tehničke karakteristike:

 • inteligentna elektronika sa mnogo interfejsa i protokola
 • lahko rukovanje
 • robusna konstrukcija
 • zagrijana elektronika za visoko tačnim rezultatima
 • interni web interfejs za brzi pregled:
  samo jedan kablovski priključak:
  -kompletan prijenos podataka preko Etherneta  i
  -napajanje preko Etherneta (POE)
 • Moguće povezivanje anemometra ili piranometra
e3 global meteoroloska stanica za profesionalnu upotrebu

F-701-20-Beta Gauge-Monitor čestica

 • Siguran, stabilan izvor C-14
 • Najniža količina radioaktivnosti svih beta mjerača,upotrebljiv u većini zemalja bez licence
 • Automatska korekcija nule
 • Prethodno kalibrisana, nije potrebna kalibracija za određenu lokaciju
 • Protok protoka uzorka kontrolisan masnim protokom pri 1 m3/h
 • Stalni uzorak na ulazu za uzorak, nezavisno od
  temperatura okoline
 • Tačna i pouzdana TSP, PM-10 i PM-2.5 mjerenja
 • US-EPA odobreni ulazi za PM-10 / PM-2.5
 • EN 12341 ulaz ekvivalentan PM-10
 • Ponovno uzorkovanje koje je korisnik mogao da odabere na istom mjestu, prikupljene čestice dostupne za analizu teških metala
 • RS-232 interfejs i analogni izlaz, statusni signali
 • Test ekvivalencije
E3 GLOBAL- vEREVA 701